Тим за заштиту ученика

Чланови тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним установама

Игор Војновић, директор школе
Мирјана Новаковић, проф. француског језика (координатор)
Јелена Станић, психолог
Ана Ћирјанић, педагог
Младенка Јелић Топалић, проф. биологије
Данијела Толимир, проф. физичког васпитања
Марина Мркојевић, проф. разредне наставе
Дуња Трајковић, проф.разредне наставе
Шпиро Иванишевић, представник локалне заједнице
Родитељи ученика који раде по ИОП-у
Школски полицајац

Задаци тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 • учествује у свим обукама за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања али и информише и пружа основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања
 • организује упознавање деце/родитеља са Општим и Посебним протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања
 • координира израду и реализацију програма заштите деце
 • процењује нивое ризика за безбедност деце
 • сарађује са релевантним установама
 • припрема план наступа установе пред јавношћу и медијима
 • организује евидентирање појава насиља
 • прикупља документацију
 • извештава стручна тела и органе управљања

Запослени у школи ( учитељи, разредне старешине, стручна служба, директор ) у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. Тим за заштиту деце од насиља прикупља документацију о случајевима насиља који захтевају њихово укључивање.

План тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Програм заштите ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације у образовно-васпитним установама

Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције за децу наша земља се обавезала да предузме мере за спречавање насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини и обезбеди заштиту детета. Ради реализације овог циља израђен је Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама (у даљем тексту Посебни протокол).

Посебни протокол разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања, али пружа и оквир за превентивне активностирада унапређења стандарда за заштиту деце/ученика.

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

Насиље може имати следеће облике:

 • Физичко
 • Емоционално/психолошко
 • Социјално
 • Сексуално насиље и злоупотреба деце
 • Насиље коришћењем информационих технологија
 • Занемаривање и немарно поступање
 • Експлоатација

Главно подручје рада: заштита деце/ученика основношколског узраста од свих облика насиља у школи.

ЗАДАЦИ ШКОЛЕ

У школи ћемо креирати климу у којој се:
учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности;
не толерише насиље;
не ћути у вези са насиљем;
развија одговорност
сазнања о насиљу обавезују да се реагује.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Омогућавање услова у школи који деци и ученицима обезбеђују живот и рад који доприносе њиховом оптималном  развоју;

Интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде у школи или учествују у раду школе;

Обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност детета и ученика;

Учешће детета/ученика у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и континуирана обавештења на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз могућност да изразе своје мишљење;

Протокол се односи на све ученике у школи без обзира на пол, узраст, породични статус, етничко порекло, и било које друге социјалне и индивидуалне карактеристике (боју коже, језик, вероисповест, националност, способности и специфичности детета.

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Општи циљ је унапређење квалитета живота ученика применом:

Mера превенције за стварање безбедне средине за  за живот и рад ученика;

Mера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у школи;

Специфични циљеви:

Спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања;

Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници, административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма превенције;

Подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања;

дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља;

Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља.

ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ

Упознавање са правном регулативом Општим и Посебним протоколом;

Израда Програма за заштиту деце / ученика од насиља;

Дефинисање улога и одговорности у  примени процедура и поступака;

Развијање и поштовање богатства различитости и културе поашања у оквиру васпитно-образовних активности;

Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата;

Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити деце/ученика од насиља;

Дефиинисање правила понашања и последица кршења правила;

Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља;

Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет родитеља, Школски одбор, Ученички парламент, Наставничко веће).

ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља;
Сарадња са релевантним службама;
Континуирано евидентирање случајева насиља;
Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере;
Подршка деци која трпе насиље;
Рад са децом која врше насиље;
Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање;
Саветодавни рад са родитељима;

Сходно томе школа је формирала свој тим који ће радити и пратити реализацију предвиђеног програма.

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Превентивне активности треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола и предложеним задацима;
Превентивне активности установа креира у складу са анализом стања и увидом у присутност насиља у својој средини, а на основу:

Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља

Заступљености различитих врста насиља;

Броја повреда

Сигурности објекта, дворишта

За анализу стања важни су:
Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања;
Број и ефекти реализованих акција које промовишу сарадњу;
Степен и кавлитет укључености родитеља у рад установе;
Доношење правила понашања и њихова доследна примена;
Активно учешће деце у планирању и реализацији превентивних активности;
Сарадња са другим институцијама;
Сарадња са родитељима;
Активирање школског и рекреативног спорта;

Разноврсна понуда слободних активност.

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

Да би интервенција у заштити деце-ученика била планирана и реализована на најбољи начин, неопходно је узети у обзир следеће критеријуме:

Да ли се насиље дешава или постоји сумња?

Где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње?

Ко су актери насиља,злостављања и занемаривања?

Облик и интезитет насиља, злостављања и занемаривања.

На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и одређују поступци и процедуре .

У складу са проценом нивоа ризика доноси се одлука о начину реаговања:
Случај се решава у установи;
Случај решава установа у сарадњи са другим установама;
Случај се прослеђује надлежним установама;

ЗАДАЦИ ТИМА СУ ДА:

Учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
Информишу и пруже основну обуку за све запослене у школи о превенцији, препознавању и реаговању на насиље;
Координирају израду и реализацију Програма заштите ученика (превентивне активности)
Организују упознавање родитеља и ученика са Програмом о заштити ученика;
Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност ученика;
Прате и процењују ефекте предузетих мера;
Сарађују са релевантним установама;
Организују евидентирање појава насиља;
Прикупљају документацију;
Извештавају стручна тела и органе управљања.

ПОТРЕБНЕ ВЕШТИНЕ:

Квалитетна комуникација

Умеће родитељства

Вештине  успешног наставника и oдељењског старешине

Медијација

Менторски рад

Круг: наставник-дете-родитељ-заједница

КОРАЦИ И ПОСТУПЦИ ПРИ ИНТЕРВЕНЦИЈИ

СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ ДУЖНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ

Откривање

Прекидање, заустављање насиља или обавештавање одговорне особе

Хитна акција

Смиривање ситуације

Прикупљање информација

Консултације

Обавештавње стручне службе у школи

Консултовање са службама изван школе – у зависности од сложености ситуације.

ИНТЕРВЕНЦИЈА:

За ефикасну интервенцију у оквиру саме установе неопходно је успоставити унутрашњу заштитну мрежу и да се одреди ко, када и н који начин интервенише.Уколико постоји сумња о тежим облицима насиља, обавезно се укључују друге институције и тада је реч о спољашњој заштитној мрежи.

Непосредни саветодавни рад са децом која трпе и чине насиље обавља психолог школе. Психолог наставља индивидуални рад са децом на измени понашања.

Најчешћи облици насиља условно су сврстани на три нивоа.Ситуације на првом нивоу, које се дешавају између деце, углавном решава наставник, васпитач, одељенски старешина.На другом нивоу ситуација се решава у сарадњи са Тимом у у оквиру унутрашње мреже. На трећем нивоу неопходно је укључивање спољашње мреже.

За решавање свих облика насиља које чине одрасли над децом неопходно је укључивање Тима, директора и/или других институција.

Након откривања насиља и обављених консултација ТИМ ДОНОСИ ОДУКУ О ПРЕДУЗИМАЊУ АКЦИЈА:

Информисање родитеља/старатеља ученика (позивају се непосредно после насиља и у време консултација)

Организовање посебних програма оснаживања деце за конструктивно поступање у ситуацијама насиља.

Укључивање надлежних служби: Здравствена служба, СУП, Центар ѕа социјални рад (уколико је потребно).

Праћење ефеката предузетих мера

Тим за заштиту ученика од насиља у обавези је да у сарадњи са запосленима у установи и релевантним установама прати ефекте предузетих мера и активности због планирања новог циклуса Програма заштите ученика од насиља.Потребно је пратити:

 • понашање детета које је трпело насиље и детета које је вршило насиље
 • Kако реагују пасивни посматрачи?
 • Шта се дешава у групи, одељењу?
 • Колико родитељи сарађују?
 • Како функционише Тим и унутрашња заштитна мрежа?
 • Колико су друге институције укључене и који су ефекти тога?

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Евиденцију води:

Одељенски старешина, наставник, васпитач

Тим – уколико се укључи у интеграцију

Стручна служба

У обрасце се уписује шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, последице, исходи предузетих корака, како су укључени родитељи, стручна служба итд.

Тим за заштиту деце и ученика од насиља води евиденцију о случајевима насиља који захтевају њихово укључивање.

Документација се чува на сигурном месту, код стручне службе, како би се обезбедила поверљивост података.

КОЈИ СУ ЗАДАЦИ ОВОГ ТИМА ?

 • учествују у свим обукама за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања али  и информишу и пружају основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања
 • организују упознавање деце/родитеља са Општим и Посебним протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања
 • координирају израду и реализацију програма заштите деце
 • процењују нивое ризика за безбедност деце
 • сарађују са релевантним установама
 • припремају план наступа установе пред јавношћу и медијима
 • организују евидентирање појава насиља
 • прикупљају документацију
 • извештавају стручна тела и органе управљања

Запослени у школи ( учитељи, разредне старешине, стручна служба, директор ) у обавези су да воде евиденцију о појавама насиља. Тим за заштиту деце од насиља прикупља документацију о случајевима насиља који захтевају њихово укључивање.

План тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања

и занемаривања у образовно – васпитним установама

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ СПРОВОЂЕЊА
1. Упознавање са правилима понашања
(кућни ред школе)
Учитељи, одељењске старешине Почетак школске године
2. Активна сарадња са Спољашњом заштитном мрежом Тим, Центар за социјални рад Земун, Дом здравља Батајница, СУП Батајница континуирано
3. Организовање дежурства радника школе ради осигурања безбедности ученика у школи и дворишту, током превоза до школе. Директор школе
Помоћник директора
Дежурни наставници у превозу
Дежурни наставници у школи
континуирано
4. Вођење евиденције у Књизи дежурства у вези са активностима  током дана Главни дежурни наставник континуирано
5. Сарадња са МУП-ом Директор школе
Помоћник директора
Педагог
Психолог
континуирано
6.Израда презентација у сарадњи са ученицима, на тему виртуелног насиља
Обука на националној платформи за превенцију насиља у школама ЧУВАМ ТЕ
Вршњачки тим,Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања
Е-обука
У договору са предавачем
Септембар 2021
7. Израда паноа и презентација о борби против злоупотребе дроге Вршњачки тим, Тим за борбу против насиља,разредне старешине Октобар 2021.
8. Обележавање Дана толеранције
– израда паноа, презентација
– литерарни радови
Тим, Одељенски старешина, одељење Новембар 2021.
9.Превентивне радионице из програма Школа без насиља Одељенске старешине континуирано
10. Учешће у хуманитарним акцијама, са циљем да се код ученика развије емпатија и солидарност Ученици, родитељи, одељењске старешине, учитељи континуирано
11. Укључивање родитеља у активности – активна партиципација родитеља тим континуирано
12. Евидентирање појава насиља и њене учесталости и предузимање мера тим континуирано
13. Праћење ефекта предузетих мера тим континуирано
14. Радионица- Позитивне промене за поправљање односа, Ненад Сузић, Психополис Одељенске старешине у сарадњи са п.п службом , наставник грађанског васпитања, уч. од 4-8. раз. Децембар 2021.
15. Радионица –етничка толеранција, Ненад

Сузић, Психополис

Одељенске старешине у сарадњи са п.п службом , наставник грађанског васпитања Фебруар 2022.
16. Радионица-социјалне компетенције, Ненад Сузић, Психополис Одењенске старешине у сарадњи са п.п службом , наставник грађанског васпитања, учениви од 4-8. разреда Март 2022.
17. Сарадња са Инцесттраума центром Тим, одељенске старешине Током године, у зависности од понуђених активности Инцесттраума центра
18. Спортски дан – Дан школе Одељенске старешине, наставници физичког васпитања Мај 2022.